STANOVY 

1. asociace divadelních a filmových šermířů

 Článek I.
Název a sídlo

1. asociace divadelních a filmových šermířů je dobrovolnou organizací asociativního charakteru.
Činnost 1. asociace divadelních a filmových šermířů se řídí právním řádem České republiky a těmito stanovami:

Asociace sídlí na adrese: Miroslav Fantyš, Osadní 41 Praha 7

Článek II.
Cíl

Shromáždit divadelní a filmové šermíře, nebo osoby, které se zabývají činností, která se přibližuje práci šermíře
v oblasti filmu, divadla, TV.

Seznamovat mezinárodní, nacionální a všechny jiné profesionální instituce s šermířskou činností. Být platným
zástupcem a mluvčím za všechny členy asociace. Tyto představovat a také chránit jejich práva a tím bojovat za každého člena o uznání jeho aktivity jako platného povolání.

Zkontaktovat a přiblížit se ke všem profesionálním institucím jako (film, divadlo, TV, umělecké školy atd.), kteří mají paralelní zájmy s naší asociací. Jedná se o kontakty s odbory herců, produkčních atd..

Článek III.
Složení asociace

Asociace je složená ze zakládajících členů, registrovaných aktivních členů a čestných členů.

Zakládající člen:
– je osoba, která se aktivně podílí na založení této asociace a která podepsala a předložila valné hromadě tyto stanovy. Zakládající členové platí členské příspěvky, jejich členství v asociaci je registrováno.

Aktivní člen:
– je osoba, která pracuje aktivně v oblasti, divadelní, filmové a veřejné šermířské činnosti. Platí členské příspěvky a jeho členství je registrováno.

Čestný člen:
– je osoba, která neplatí členské příspěvky a nemusí aktivně vykonávat šermířskou činnost.

Kandidát k přijetí musí souhlasit s následujícími podmínkami:
– podrobně se seznámit se statutem, interními (psanými) dohodami asociace a svým jednáním trvat na jeho dodržování
– respektovat všechny zákonné a administrativní povinnosti
– pracovat aktivně v šermířské činnosti
– přispívat k dobré pověsti asociace a nepoškozovat její dobré jméno
– musí být doporučen alespoň dvěma členy asociace
– musí respektovat rozhodnutí přijímací komise, kterou jmenuje prezident a asociační výbor

Článek IV.
Ztráta členství

O zrušení členství rozhoduje členská schůze.

Zakládající člen přijde o členství:
– v případě nezaplacení členských příspěvků
– nebude-li respektovat tyto stanovy
– v případě demise
– v případě úmrtí

Aktivní člen přijde o členství:
– v případě nezaplacení členských příspěvků
– nebude-li respektovat tyto stanovy
– v případě demise
– v případě úmrtí

Čestný člen přijde o členství:
– na základě rozhodnutí asociačního výboru
– v případě demise
– v případě úmrtí

Článek V.
Asociační výbor

Asociace je řízena prezidentem asociace. Funkci prezidenta může zastávat pouze občan ČR, který má trvalé bydliště na území ČR. Funkce prezidenta asociace je funkce volená, kterou volí všichni registrovaní členové asociace. Prezidentem se stane ten, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů. Prezident asociace ve svém volebním období trvajícím dva roky, vykonává funkci statutárního orgánu. Je plnomocným představitelem a reprezentantem celé asociace. Prezident organizuje a dohlíží na splnění všech rozhodnutí valné hromady. Prezident má právo rozhodnout proplacení některých výdajů. Tyto musí být zdůvodněny a spojeny s výkonem funkce v asociačním výboru a speciálních komisích.
Na základě potřeb vyvolaných členskou základnou, nebo asociačním výborem, může dojít na valné hromadě k ustanovení příslušné komise (přijímací, kontrolní, propagační atd.). Tato komise pracuje ve složení pěti členů
navržených a odsouhlasených valnou hromadou a rozhodne většina hlasů této komise. V případě neshod, nebo rovnosti hlasů má právo rozhodnout asociační výbor.

Statutární orgán „prezident asociace“:
a) zastupuje a jedná za asociaci ve všech věcech samostatně
b) za asociaci je oprávněn jednat prezident tak, že k napsanému, nebo vytištěnému názvu asociace připojí svůj vlastnoruční podpis
c) je povinen zajistit vedení řádného účetnictví asociace

Složení asociačního výboru:
– prezident
– víceprezident
– tajemník
– pokladník
– zapisovatel

Funkční období prezidenta asociace končí:
– vypršením dvouleté lhůty ode dne zvolení do funkce
– demisí či odstoupením z funkce
– neschopností vykonávat svoji funkci a to buď z důvodu zdravotních, nebo odborných
– odvoláním z funkce valnou hromadou
– úmrtím

První zmocněnec asociace na funkční období dvou let byl ustanoven.

Článek VI.
Zásady hospodaření

Finanční prostředky pro asociaci pochází z členských příspěvků. Výše těchto příspěvků je rozhodnuta při každoročním zasedání členů valné hromady. Ostatní finanční zdroje budou pocházet z finančních darů a podpor.
Asociace je nevýdělečnou právnickou osobou. Při hospodaření s veškerým majetkem se asociace řídí obecně závaznými právními předpisy. Asociace vede účetnictví o stavu a pohybu majetku.

Článek VII.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace. Do působnosti valné hromady náleží:
– rozhodování o změně stanov asociace
– volba a odvolávání členů asociačního výboru
– stanovování a projednávání programu činnosti asociace
– schvalování roční účetní uzávěrky

Valné hromady se uskuteční minimálně jednou ročně. Valnou hromadu svolává prezident asociace a datum konání dá na vědomí písemně (telefonicky) minimálně 20 dní předem. Na Valnou hromadu jsou zváni pouze registrovaní členové asociace. Na pozvánce musí být uvedeny všechny body programu, o kterých bude Valná hromada jednat. Body programu, které nejsou uvedeny na pozvánce, nemohou být platně rozhodnuty. Lze tak učinit pouze při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů asociace. Každé rozhodnutí je potvrzeno souhlasem většiny přítomných členů asociace. Každý člen asociace má jeden hlas. Prezident je volen Valnou hromadou. Valná hromada je řízena prezidentem.

Článek VIII.
Mimořádné zasedání Valné hromady

Mimořádné zasedání Valné hromady může svolat prezident na základě svého uvážení, nebo vyžaduje-li to nezbytnost řešení, či na základě žádosti více než poloviny zakládajících a aktivních členů. Zasedání je vedeno za stejných podmínek, jak je uvedeno v čl. VII. těchto stanov.

Článek IX.
Zánik asociace

Se zánikem či likvidací asociace, musí souhlasit alespoň 2/3 registrovaných členů přítomných na Valné hromadě. V případě nemožnosti splnění této podmínky, bude do 30 dnů svoláno druhé mimořádné zasedání Valné hromady, které podle výsledků hlasování, nezávisle na počtu přítomných členů, může rozhodnout o zániku za podmínky odsouhlasení nadpoloviční většiny přítomných registrovaných členů asociace.

Článek X.
Vnitřní předpisy

Asociační výbor vypracuje a předloží Valné hromadě ke schválení vnitřní předpisy, ve kterých budou upřesněny základní funkční postupy. Tyto předpisy nesmí být v rozporu s těmito stanovami.

 

 


VNITŘNÍ PŘEDPISY

1. asociace divadelních a filmových šermířů


Vnitřní předpisy:
rozšiřují
upřesňují
dotvářejí

mechanismy konání 1. asociace divadelních a filmových šermířů (dále jen 1. ASOC.) s působností vnitřní i vnější v souladu se stanovami 1. asociace divadelních a filmových (dále jen STAN.), včetně znění pozdějších předpisů a novelizací.

Vnitřní předpisy nabývají platnost a účinnost dnem schválení valnou hromadou.

Článek 1.

Informační a kontaktní adresa 1. asociace divadelních a filmových šermířů je:

1. asociace divadelních a filmových šermířů 
Miroslav Fantyš
Osadní 41, 170 00 Praha 7
e–mail: 
1.asociace@seznam.cz 
 Článek 1.1

Je možné kontaktovat:
– přímo asociační výbor jako celek
– prezidenta asociace
– zplnomocněného zástupce asociačního výboru pro tiskové informace

Článek 1.2

Asociační výbor:
prezident Václav Luks
víceprezident Karel Basák
tiskový mluvčí
Jiří Kadeřábek
sekretář Miroslav Fantyš
pokladník Luděk Malý
zapisovatel Petr Dočkal

Článek 2.

1. asociace divadelních a filmových šermířů je složena ze:

a) zakládajících členů (viz STAN. čl. III)
b) aktivních členů (viz STAN. čl. III)
c) čestných členů (viz STAN. čl. III)

Článek 2.1

Čestný člen je registrován, vlastní platnou legitimaci (jiné grafické označení) a neplatí členské příspěvky.

Článek 2.2

Čestné členství je po schválení nabídnuto písemnou formou asociačním výborem uvažované osobě na písemný podnět člena nebo členů 1. ASOC.

Článek 2.3

Platnost členské legitimace 1. ASOC. je tříletá. Po uplynutí této doby dojde k výměně členské legitimace držitelem poštovní licence nebo osobně na kontaktní adrese 1. ASOC.

Článek 2.4.

Výše členských příspěvků je stanovena na 500 Kč za kalendářní rok. Výše členského příspěvku byla stanovena na základě STAN., čl. VI a dále na 1. valné hromady (dále jen 1. VH) ze dne 10. 4. 2003.

Článek 2.5.

Termín zaplacení členských příspěvků je stanoven do konce kalendářního roku, splatitelných dokonce ledna roku následujícího (viz zápis z 1. VH 10. 4. 2003).

Článek 2.6.

Prezident zaručuje vedení řádného účetnictví. Pokladních vede záznamy o stavu a pohybu majetku. Za výkon hospodářské činnosti spojené s touto funkcí je právně odpovědný (viz STAN. čl. VI a zápis z 1. VH) ze dne 10. 4. 2003). Každý člen 1. ASOC. má právo nahlédnout do účetnictví.

Článek 3.

Žadatel (viz STAN. čl. III) požádá písemně asociační výbor o přijetí do 1. ASOC. Žádost musí obsahovat tyto údaje:

– jméno
– datum narození
– bydliště
– spojení (telefonické, fax, e-mail)

V průběhu řízení o přijetí za člena 1. ASOC., má žadatel povinnost hlásit změny bydliště a spojení.
Žadatel uvede svoji profesní způsobilost.

Článek 3.1.

O přijetí kandidáta rozhodne za:

a) asociační výbor
b) přijímací komise

Článek 3.2.

Kandidát může být doporučen třemi členy 1. ASOC.

Článek 3.3.

Kandidát je písemně vyrozuměn o přijetí či nepřijetí do 1. ASOC. Rozhodnutí asociačního výboru nebo přijímací komise nemusí být zdůvodněno.

Článek 3.4.

Řádným členem 1. ASOC. se stává kandidát po písemném vyrozumění o přijetí za člena 1. ASOC. asociačním výborem nebo přijímací komisí. Dále pak zaplacením členských příspěvků za kalendářní rok a podpisem Vnitřních předpisů 1. ASOC. (viz STAN. čl. III)

Článek 3.5.

Registrace stávajících členů 1. ASOC. a kandidátů je uložena u prezidenta a pokladníka 1. ASOC.
K nahlédnutí tamtéž.

Článek 3.6.

Na základě potřeb vyvolaných členskou základnou, nebo asociačním výborem, může dojít na valné hromadě k ustanovení příslušné komise (přijímací, kontrolní, propagační atd.). Tato nebo tyto komise pracují ve složení pěti členů navržených a odsouhlasených valnou hromadou. Komise rozhodne většinou
hlasů (viz STAN. čl.
 V).
Komise nebo asociační výbor si vyhrazuje právo ověřit si v praxi formu činnosti uchazeče v oboru (zápis č.
 2 usnesení asociačního výboru ze dne 2. 9. 2003).

Článek 3.7.

V případě neshod, nebo rovnosti hlasů, rozhodne asociační výbor (viz STAN. čl. V). Vnitřní předpisy toto ustanovení upřesňují a definují jako konečné rozhodnutí ve všech sporných případech v chodu činnosti 1. ASOC., které je plně v kompetenci asociačního výboru po dobu jeho mandátového období.

Článek 4.

Ztráta členství (viz STAN. čl. IV)

Článek 5.

Asociační výbor (viz STAN. čl. V). Vnitřní předpisy (čl. 1, 1.2). Prezident má dva hlasy (viz 1. VH)

Článek 5.1.

Každý člen 1. ASOC. je povinen informovat písemnou formou vč. zdůvodnění asociační výbor o vstupu do jiných asociací podobného zaměření a charakteru, ještě před vstupem do této asociace. Asociační výbor se k tomuto požadavku vyjádří písemnou formou.

Článek 6.

Zásady hospodaření (viz STAN. čl. VI a vnitřní předpisy čl. 2)

Článek 6.1.

Asociace může zakládat, nebo se spolupodílet na založení obchodních společností a vstupovat do obchodních vztahů.

Článek 7.

Valná hromada (viz čl. VII).

Článek 7.1.

Na účast na valné hromadě 1. ASOC. mají nárok jen členové 1. ASOC. (viz 1. VH)

Článek 7.2.

Asociační výbor může udělit vyjímky pro nečleny. Je povinnost člena nebo členů 1. ASOC. oznámit účast nečlenů, nebo nečlena 1. ASOC. na valné hromadě asociačnímu výboru předem písemnou, nebo slovní formou (viz 1. VH).

Článek 8.

Mimořádné zasedání valné hromady (viz STAN. čl. VIII).

Článek 9.

Zánik 1. ASOC. (viz STAN. čl. IX).

Článek 10.

1. ASOC. řízená prezidentem a asociačním výborem, charakterizuje obecně šermířský projev do pěti základních forem:

– dobový (historický) šerm
– divadelně – jevištní šerm
– předváděcí (ukázkový) kontaktní šerm
– bojové hry
– sportovní šerm

Je si vědoma (1. ASOC.) problematiky subjektivního a objektivního posuzování některých z těchto forem v kontextu historického vývoje a posloupnosti.

– účelnost
– forma
– styl
– stylizace

Ovlivňovali a stále ovlivňují šermířský projev v obecné i odborné rovině. Je možné hodnotit a posuzovat šermířský projev v:

– základní formě
– předváděcí (závodní) formě
– vrcholové formě

Článek 10.1.

Každý člen 1. ASOC. vystupuje sám za sebe s plným právním vědomím a odpovědností, v souladu se STANOVAMI a VNITŘNÍMI PŘEDPISY 1. ASOC.
To platí i o bezpečnostních požadavcích a normách platných v
 obecných formulacích, které se odvíjejí od právního řádu České republiky, s přihlédnutím ke konání v šermířské disciplíně a s ní spojených činností a aktivit.

Článek 10.2.

Každý člen 1. ASOC. se může dotazem, ať ústní nebo písemnou formou, obrátit na asociační výbor s dotazem, názorem i hodnocením k profesním činnostem spojených se šermířskou disciplínou.

Článek 10.3.

Smyslem těchto vazeb je vytvoření korektnosti a odbornosti ve vztazích jak mezi členy 1. ASOC., tak i vůči veřejnosti. Veřejnost a šermířská obec je průběžně informována na internetových stránkách a v Šermířských listech o činnosti 1. ASOC. a dále pak o divadelních šermířských choreografiích, filmových a sportovních aktivitách atd. Tímto způsobem chce 1. ASOC. prezentovat svoji činnost.